دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

تاریخ شروع : 1401/11/25 18 روز
تاریخ پایــان : 1401/11/26 19 روز
وضعیت : فعال

نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

تاریخ شروع : 1400/10/28
تاریخ پایــان : 1400/10/29
وضعیت : پایان یافته